Plik do pobrania – oferta szkoleń na 2019- 2020

Nie sprzedajemy usług doradczych czy szkoleń, lecz pomagamy w rozwiązywaniu problemów.

 • celem naszej pracy jest skuteczniejsze praktyczne działanie uczestników zajęć, oparte na zmianie w ich zachowaniach, postawie i wiedzy oraz umiejętności korzystania z dostarczonych im narzędzi lub doświadczeń. Pozwala to działać im w realnych warunkach twórczo, świadomie i elastycznie, również w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • wszechstronnie badamy potrzeby i możliwości przeprowadzenia projektów, przygotowujemy uczestników i firmę do przyjęcia ich skutków, każdy projekt tworzymy niemalże od podstaw, dokonując analizy potrzeb, standardów pracy, szans, ograniczeń i możliwości, wynikających z bieżącej i strategicznej sytuacji Klienta. Pozwala to na wyznaczenie realnych celów projektu i wzięcia przez nas pełnej odpowiedzialności za ich realizację.
 • nasze zajęcia prowadzimy w małych grupach, przy zastosowaniu interaktywnych metod pracy. Małe grupy zapewniają z jednej strony wykorzystanie twórczego i wspierającego potencjału zespołu, z drugiej zaś – dostateczną ilość czasu na indywidualne ćwiczenia. Uwzględniamy przy tym nastawienia, przekonania, indywidualne predyspozycje i doświadczenia uczestników, które stanowią dla nas punkt wyjścia do realizacji projektu. Uczestnicy poszerzają świadomość swojego potencjału i odkrywają sposoby docierania do swoich nie odkrytych dotąd możliwości.
 • dzięki temu na zajęciach możemy kształcić określone wcześniej umiejętności i usprawniać wybrane działania całego zespołu lub poszczególnych jego członków. Niewielkim nakładem środków, w krótkim czasie dokonujemy zmian w zachowaniu uczestników, nie wymagając odrywania ich na dłuższy czas od pracy. Umiejętności kształcimy w kontekście otwartości na zmiany, kreatywności i elastyczności.
 • każdorazowo dobieramy narzędzia metodyczne w taki sposób, aby najpełniej realizowały cele projektu i dopasowane były do konkretnej grupy uczestników. Wykorzystujemy dramy, gry symulacyjne, zadania problemowe, studia przypadków, interaktywne zajęcia w terenie i inne aktywne formy treningu.
 • w naszej pracy kierujemy się ściśle zakreślonym przez Klienta zakresem szkolenia, nie próbując forsować własnych koncepcji i metod zarządzania. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że najlepsze merytorycznie szkolenie, przeprowadzone wbrew intencjom Zleceniodawcy, może przynieść zamiast spodziewanych pożytków – niepowetowane szkody.
 • staramy się dostosować nasze wymagania do finansowych możliwości Klientów. W związku z tym jesteśmy elastyczni cenowo. Pomimo, że posiadamy ściśle określony sposób kalkulacji naszych usług, jesteśmy gotowi, przy dłuższej perspektywie czasowej współpracy lub też przy szczególnie interesującym i rozwijającym nas projekcie, odstąpić od podstawowej kalkulacji.
 • zdrowy rozsądek, kreatywność, szacunek i życzliwość są podstawowymi wartościami w naszej pracy.
 • nie wychowujemy, nie pouczamy, nie oceniamy – współpraca z nami ma charakter partnerski. Jesteśmy trenerami i mentorami – nie nauczycielami.

Propozycja na 2019-2020 rok Warsztaty z wartością oraz rzykładowe zakresy warsztatów:

 • Zarządzanie firmą/zespołem przez cele i wartości – tworzenie, wprowadzanie i rozwijanie kultury organizacyjnej firmy.
 • Sprzedajesz siebie, produkt a może coś jeszcze innego? – sprzedaż oparta o emocje
 • Określenie i wprowadzenie efektywnych systemów wymiany informacji na poziomie jednostek, zespołów i firmy jako całości – efektywna komunikacja w firmie.
 • Planowanie i budowanie systemów wprowadzania nowych pracowników w struktury firmy i pracę zespołu – adaptacja zawodowa pracowników z wykorzystaniem MindSonar.
 • Jak  zminimalizować konflikty z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami oraz klientami i skutecznie dbać o swoje interesy – trening asertywności.
 • Gospodarowanie czasem i informacją w codziennej pracy i zarządzaniu zespołem – praktyczne zarządzanie sobą w czasie.
  Negocjowanie po partnersku, aby obie strony czuły się wygrane – miękkie negocjacje biznesowe.
 • Coaching i Mentoring.
 • Jak zarządzać projektami wewnątrz firmy.
 • Jak skutecznie zaprezentować siebie i firmę – autoprezentacja i autowizerunek.
 • Jak zastosować coaching w pracy menadżera z doradcą.
 • Wyjdź poza schemat – trening kreatywności.
 • Jak prowadzić wystąpienia publiczne – trening dla menadżerów lub trenerów.

Cele warsztatu

 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z konstruowaniem
  i przeprowadzaniem efektywnej i nośnej prezentacji.
 • Kreowanie wizerunku jako podstawa autoprezentacji.
  Poszerzenie palety technik i narzędzi pomocnych w prowadzeniu spotkań, prezentacji, wystąpień.
 • Zapoznanie się z mechanizmami skutecznego i wiarygodnego
  przekazywania informacji.
 • Ugruntowanie osobistych mocnych stron stanowiących atut
  w autoprezentacji i prezentacji.
 • Rozwinięcie swobody związanej z wystąpieniem publicznym
  oraz skuteczniejszego radzenie sobie z tremą.

Pobierz prezentację (pdf)

Cele warsztatu

 • Rozwijanie umiejętności jasnego komunikowania się.
 • Wzrost samoświadomości własnych potencjałów i słabych
  stron w zakresie umiejętności komunikacyjnych.
 • Nauka różnych technik efektywnej komunikacji.
 • Poszerzenie wiedzy na temat roli zachowań pozawerbalnych i tzw. „mowy ciała”.
 • Asertywność jako sposób na otwartą i jasną komunikację.

Pobierz prezentację (pdf)

Cele warsztatu

 • Pogłębienie wiedzy na temat stresu.
 • Nabycie umiejętności pracy z własnymi emocjami.
 • Nabycie umiejętności pozytywnego wykorzystania sytuacji
  stresu zawodowego i ochrona przed jego negatywnymi
  skutkami – eustres i dystres.
 • Nabycie pozytywnych nawyków zapobiegania nadmiernej
  reakcji na sytuacje stresowe.
 • Poznanie metod długofalowych redukcji stresu i doraźnych
  sposobów radzenia sobie ze stresem.
 • Praktyczne rozwijanie umiejętności radzenia sobie z
  obciążeniami w pracy.

Pobierz prezentację (pdf)

Menu